top of page

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Lubka´s Pasta Art

 

Predávajúci/Poskytovateľ:

Obchodné meno:              Ľubica Ondeková - Lubka's Pasta Art

Miesto podnikania:            Kamenice 4649/29, 902 01 Pezinok, Slovenská republika

IČO:                                      53 478 355

DIČ:                                      1079669019

IČ DPH:                                Nie sme platca DPH

Tel.:                                       +421 940 153 787

E-mailová adresa:             lubkaspastaart@gmail.com

Adresa webového sídla:   www.lubkaspastaart.com

IBAN:                                   SK62 8330 0000 0020 0191 9800

SWIFT:                                 FIOZSKBAXXX

 

(ďalej len „predávajúci“)

Kupujúci/Objednávateľ:   

Osoba, ktorá odoslala objednávku tovaru/služieb spôsobom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „kupujúci“)

 

I. Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho na adrese www.lubkaspastaart.com a zo zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej medzi poskytovateľom a objednávateľom, ktorej predmetom je poskytovanie služieb dekoratívnej renovácie a vytvorenie umelecko-dekoračného predmetu prostredníctvom uvedeného internetového obchodu. Tovar predstavuje umelecko-dekoračný predmet, ktorý slúži na dekoračný účel.

 2. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy a zmluvy o poskytovaní služieb uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorých predávajúci dodá tovar alebo poskytne služby dekoratívnej renovácie prezentované na internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“ alebo „zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní zmluvy a reklamácii tovaru.

 3. Tieto obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho alebo uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb, je právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri uzatváraní a plnení zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, t. j. na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom podľa zákona o ochrane spotrebiteľa.

 4. Tovar prezentovaný na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je súčasťou katalógu bežne dodávaného tovaru a predávajúci zaručuje dostupnosť všetkých uvedených tovarov, s výnimkou nepredvídateľných okolností.

 5. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

 6. Ustanovenia odchylné od týchto VOP je možné dohodnúť v zmluve. Odchylné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

II. Uzatváranie zmluvy

 1. Prezentácia tovaru a služieb na internetovej stránke predávajúceho nie je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb.

 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru, nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru, ktoré nie sú obsiahnuté v uvedených cenách tovarov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

 3. Kúpna zmluva, ktorej predmetom má byť dodanie tovaru a zmluva o poskytovaní služieb, ktorej predmetom má byť dekoratívna renovácia predmetu objednávateľa podľa objednávky sa uzatvára spôsobom podľa tohto článku VOP. Zmluva je uzavretá akceptovaním návrhu na uzavretie zmluvy – potvrdením objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho. Uzatvára sa na dobu určitú, a to 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Zodpovednosť za vady tovaru týmto nie je dotknutá.

 4. Kupujúci môže zadávať objednávky vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len „objednávka“).

 5. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie o akceptovaní objednávky kupujúceho po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru alebo poskytnutia služby požadovanej kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky".

 6. Automaticky zaslané oznámenie o zaevidovaní objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci môže dostať ako odpoveď na jeho objednávku po jej odoslaní, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Na kupujúcim zadanú e-mailovú adresu môžu byť v prípade potreby zasielané aj ďalšie informácie ohľadom objednávky, či uzavretej zmluvy.

 7. Záväzná akceptácia objednávky obsahuje nasledovné údaje: (a) názov a základná špecifikácia tovaru/služby, prípadne aj jej kód, (b) údaj o cene a platobných podmienkach, (c) údaj o dodacej lehote tovaru, (d) názov a údaje o mieste, kam má byť tovar dodaný, (e) údaje o nákladoch na dodanie tovaru  (f) údaje o predávajúcom, (g) prípadne iné údaje.

 8. Predávajúci je oprávnený objednávku akceptovať. Záväzným akceptovaním objednávky sa považuje zmluva za uzatvorenú. Na akceptovanie objednávky má vplyv dostupnosť objednaného tovaru.
  V prípade nedostupnosti tovaru sa strany môžu dohodnúť na iných podmienkach dodania v závislosti od okolností. Informácia o dostupnosti uverejnená na internetovej stránke sa považuje len za indikatívnu a nemá vplyv na právo predávajúceho objednávku neakceptovať. Ak je tovar nedostupný, alebo ak predávajúci neakceptuje objednávku z iného dôvodu, informuje o tom kupujúceho v lehote do 48 hodín od doručenia objednávky.

 9. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu cenu v čase do zrušenia objednávky predávajúci vráti už obdržanú platbu kupujúcemu v lehote 10 dní od zrušenia objednávky. Ak kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu v čase pred akceptáciou objednávky predávajúcim a objednávka nebola akceptovaná, predávajúci vráti už obdržanú platbu kupujúcemu v lehote do 10 dní od zaslania oznámenia podľa odseku 6 tohto článku. Platby podľa tohto bodu vykoná predávajúci prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia alebo zúčtovania kúpnej ceny.

 10. V prípade uzatvárania zmluvy telefonicky, zmluva sa považuje za uzavretú v momente, keď vyjadrenie súhlasu spotrebiteľa s obsahom návrhu bude doručené predávajúcemu v písomnej forme.

 

III. Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu. Kupujúci akceptuje, že zobrazenie tovaru na internetovej stránke nemusí presne zodpovedať vzhľadu priamo pozorovaného tovaru, a že môžu existovať odchýlky spôsobené zachytením a/alebo prezentáciou obrazu tovaru prostredníctvom optických a/alebo elektronických záznamových, prenosových a/alebo prezentačných prostriedkov. V prípade poskytovania služieb dekoratívnej renovácie predávajúci poskytne služby podľa špecifikácie určenej v záväznej objednávke v mieste podnikania a následne zašle upravený dekoračný predmet kupujúcemu (objednávateľovi). Prevzatie predmetu určeného na dekoračnú renováciu predávajúcim (poskytovateľom služby) sa považuje za začiatok poskytovania služby a jeho odoslanie na prepravu predstavuje skončenie poskytovania služieb.

 2. Predávajúci doručí tovar kupujúcemu prostredníctvom logistickej spoločnosti Packeta, a to: 
  i) na výdajné miesto alebo
  ii) na adresu kupujúceho.
  Spôsob dodania závisí od voľby kupujúceho. Vo výnimočných prípadoch môže predávajúci zmeniť spôsob dodania pokiaľ s tým kupujúci súhlasil. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu aj nasledovné dokumenty v papierovej podobe:
  (a) záväzne potvrdenú objednávku kupujúceho,
  (b) faktúru, ktorá je zároveň aj dodacím listom,
  (c) prípadne ďalšie doklady, ktoré uzná predávajúci za vhodné.

 3. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť, ak bola ním potvrdená a tovar dodať kupujúcemu v lehote podľa záväzného potvrdenia objednávky, najneskôr však: (a) v prípade platby na dobierku do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky, alebo (b) v prípade, ak kupujúci hradí cenu za tovar platbou na účet predávajúceho vopred do 30 dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. Uvedené lehoty  sa vzťahujú na dodanie tovaru v rámci Slovenskej republiky. V prípade poskytovania služby je predávajúci povinný poskytnúť služby na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu, a to v dohodnutom čase, najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia predmetu určeného na dekoračnú renováciu.

 4. Kupujúci je povinný prevziať zakúpený tovar/upravený dekoračný predmet, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, potvrdiť doručovateľovi prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

 5. Náklady na dodanie zahŕňajú poštovné a balné, ktoré sa pripočítajú k cene tovaru. Náklady na dodanie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny dodania. Ich výška je uvedená na webovej stránke e-shopu v sekcii „Možnosti a ceny dopravy“.

 6. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru/poskytnutia služby zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený dodať tovar/poskytnúť službu v primeranej náhradnej lehote, ktoré nepresiahne 14 dní odo dňa uplynutia dodacej lehoty podľa odseku 3 tohto článku.

 7. Ak predávajúci nedodá tovar/služby ani v lehote podľa odseku 6 tohto článku, je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť a zmluva zanikne odstúpením, ak odstúpenie dôjde predávajúcemu skôr ako tovar odoslal/služby poskytol.

 8. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade poskytovania služieb dekoratívnej renovácie predávajúci poskytne služby v mieste podnikania a následne zašle upravený dekoračný predmet kupujúcemu (objednávateľovi) na miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky predávajúcim. Kupujúci je povinný prevziať tovar v tomto mieste.

 9. Predávajúci je oprávnený dodať tovar pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

 10. Spôsob dodania tovaru bude uvedený v záväznom potvrdení objednávky.

 11. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru, ak bola cena hradená vopred a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osôb s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.  

 12. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia oznámenia Packety o možnosti prevzatia zásielky na výdajnom mieste alebo okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznom potvrdení objednávky. Tovar sa považuje za dodaný aj vtedy, ak kupujúci odmietol tovar prevziať.

 13. Kupujúci je povinný tovar prevziať, v závislosti od zvoleného spôsobu dodania nasledovne:
  (a) do 7 dní od doručenia notifikácie o doručení na výdajné miesto, dobu uloženie možno predlžiť maximálne na 21 dní prostredníctvom mobilnej aplikácie Packeta podľa podmienok spoločnosti Packeta alebo
  (b) pri prvom doručení na adresu kupujúceho, v prípade nezastihnutia na adrese uloží kuriér po dohode s kupujúcim tovar na najbližšom výdajnom mieste.

 14. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme v zodpovedajúcej lehote podľa odseku 13 tohto článku, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Ak kupujúci poruší povinnosť tovar prevziať v  lehote, je predávajúci oprávnený  účtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške ceny objednaného tovaru.

 15. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 10 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim.

 16. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že obal tovaru a/alebo tovar je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí doručovateľ. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu postupuje predávajúci ďalej podľa príslušných ustanovení VOP.

IV. Platobné podmienky

 1. Spôsoby platieb:
  (a) v hotovosti na dobierku spoločnosti Packeta alebo inému doručovateľovi,
  (b) platobnou kartou na dobierku spoločnosti Packeta alebo inému doručovateľovi, ak je platba kartou dostupná,
  (c) platba na účet predávajúceho vopred. Zvolený spôsob platby je uvedený v záväznej objednávke.

 2. V prípade platby na dobierku spoločnosti Packeta alebo inému doručovateľovi, kupujúci uhradí cenu tovaru, cenu za dobierku a ďalšie platby, ktoré znáša podľa týchto VOP a kúpnej zmluvy pred odovzdaním tovaru, o čom mu doručovateľ vydá potvrdenie.

 3. Kupujúci obdrží faktúru za tovar e-mailom.

 4. V prípade platby za tovar na účet predávajúceho vopred, predávajúci nie je povinný dodať tovar kupujúcemu, pokiaľ nebola kúpna cena pripísaná na jeho účet.

V. Kúpna cena

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a poštovné a balné, resp. iné náklady na doručenie (dobierku) tovaru (ďalej len „kúpna cena“).

 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, či doručovateľov.

 3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dodaný tovar spôsobom a v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

 5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 6. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu, predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

VI.  Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

VII. Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho – spotrebiteľa

 1. Bez vplyvu na ďalšie ustanovenia týchto VOP, kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZOSPT“), je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

 2. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci. Predávajúci po prijatí odstúpenia od zmluvy bezodkladne poskytne spotrebiteľovi potvrdenie o prijatí.

 3. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm. h) ZOSPT dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu týchto VOP, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

 4. Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm. h) ZOSPT ani dodatočne, kupujúcemu uplynie lehota na  odstúpenie od zmluvy po 12 mesiacoch a 14 dňoch  odo dňa prevzatia tovaru.

 5. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

 6. Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú spotrebiteľovi predávajúcim. Ak doručovanú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov uvedených v § 34 ods. 3 Zákona č. 324/2011 Z. z., oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.

 7. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 8. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  i) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru osobitne určeného pre konkrétneho kupujúceho,
  ii) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  iii) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 9. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

 10. Odstúpenie od zmluvy môže kupujúci vykonať aj vrátením tovaru v lehote pre odstúpenie spolu s oznámením o odstúpení od zmluvy.

 11. Samotné vrátenie tovaru bez zaslania oznámenia o odstúpení od zmluvy sa nepovažuje za odstúpenie od zmluvy.

 12. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak cena tovaru bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom jeho dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a jeho cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.

 13. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči  (e-mail, USB kľúč, CD, DVD). Kupujúci môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy aj zaslaním vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je zverejnený na internetovej stránke predávajúceho.

 14. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci vráti tovar prostredníctvom logistickej spoločnosti Packeta podľa postupu uvedeného na stránke internetového obchodu v sekcii „Reklamácie a vrátenie tovaru“.

 15. Nebezpečenstvo škody na tovare, ktorý sa vracia predávajúcemu, zotrváva na kupujúcom až do momentu jeho prevzatia predávajúcim.

 16. Ak sa po odstúpení od zmluvy vracia tovar, ktorý je zabalený v pôvodnom neporušenom obale, a/alebo tovar, ktorý nebol vôbec použitý a je nepoškodený, má kupujúci nárok na vrátenie celej kúpnej ceny za tovar, ktorú uhradil. Ak sa vracia tovar, ktorý bol do odstúpenia od zmluvy kupujúcim použitý nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takéhoto zaobchádzania s tovarom a predávajúci má nárok voči kupujúcemu na zaplatenie rozdielu medzi cenou tovaru, za ktorú bol predaný kupujúcemu a cenou tovaru, za ktorú tovar môže predať tretej osobe  po odstúpení od zmluvy (náhradný predaj); taký nárok je predávajúci oprávnený započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny za tovar. Toto ustanovenie sa obdobne použije aj pri odstúpení od zmluvy zo strany kupujúceho v iných prípadoch.

 17. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné. Predávajúci vráti kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platby, ak sa nedohodnú inak. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktorý si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. 

 18. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

 19. Spôsob – forma, podoba, postup - odstúpenia od zmluvy sa obdobne použijú aj pri odstúpení od zmluvy v iných prípadoch.

 VIII. Zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie

 1. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá plynie odo dňa prevzatia tovaru.

 2. Ak má tovar vady, za ktoré predávajúci zodpovedá podľa zákona, majú kupujúci a predávajúci nasledovné práva a povinnosti:
  (a) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  (b) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

 3. ​Reklamácie tovaru, uplatnené spotrebiteľom vybavuje predávajúci v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len „ZOS“).

 4. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok, ktorý je obsiahnutý v tomto článku VOP.  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol v súlade s § 18 ZOS riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

 5. Reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú prílohu týchto všeobecných obchodných podmienok.

 6. Kupujúci je povinný prezrieť dodaný tovar bez zbytočného odkladu po jeho dodaní. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. V prípade zistenia rozdielu v množstve alebo druhu tovaru, či vady tovaru, za ktorú zodpovedá predávajúci, je kupujúci oprávnený písomne uplatniť nárok zo zodpovednosti za vady u predávajúceho  a dodať predávajúcemu tovar za účelom posúdenia vady, alebo rozdielu v množstve alebo druhu tovaru. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru počas záručnej doby.

 7. Reklamácie alebo sťažnosti možno zasielať na adresu miesta podnikania predávajúceho.

 8. Predávajúci posúdi reklamáciu v zákonom stanovených lehotách.

 9. V prípade oprávnenosti reklamácie predávajúci podľa povahy zistenej vady opraví alebo vymení tovar za nový. Predávajúci tiež môže poskytnúť kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny, vrátiť celú kúpnu cenu alebo navrhnúť iný spôsob vybavenia reklamácie v prípade, ak vady tovaru nemožno odstrániť. Ak by nároky kupujúceho z vád tovaru nemohli byť uspokojené žiadnym z týchto spôsobov, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť predmetný reklamovaný tovar.

 10. Predávajúci nezodpovedá za žiadne vady tovaru, ktoré boli spôsobené konaním alebo opomenutím kupujúceho.

IX. Spracúvanie osobných údajov

 1. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, poskytne predávajúcemu nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 2. Poskytnutie osobných údajov uvedených v predchádzajúcom odseku kupujúcim je dobrovoľné, pričom čas platnosti súhlasu je vymedzený dosiahnutím účelu kúpnej zmluvy.

 3. Kupujúci zaregistrovaním sa na internetovej stránke predávajúceho a/alebo odoslaním objednávky na kúpu tovaru ponúkaného na internetovej stránke predávajúceho súhlasí v zmysle § 9 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), aby predávajúci spracúval jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v tomto článku VOP a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

 4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

 5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s § 6 ods. 2 písm. c) ZOOÚ osobné údaje bude získavať a spracúvať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

 6. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod ZOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  5. opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  6. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých  účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

  7. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

  8. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

 7. Právo kupujúceho podľa bodov 5. a 6. predchádzajúceho odseku možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 8. Kupujúci na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

  1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

  2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

  3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu.

 9. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 10. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa § 29 ods. 3 ZOOÚ. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

 11. Ak kupujúci uplatní svoje právo

  1. písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa ZOOÚ; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

  2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,

  3. u sprostredkovateľa podľa bodov 1. a 2. tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

 12. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať  Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 13. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 14. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa ZOOÚ, môže uplatniť blízka osoba.

 15. Žiadosť kupujúceho podľa bodov 1. až 3., 5. až 8. odseku 6. a odsekov 8. až 10. tohto článku IX. VOP vybaví predávajúci bezplatne.

 16. Žiadosť kupujúceho podľa bodu 4. odseku 6. tohto článku IX. VOP vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 17. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 15. a 16. tohto článku IX. VOP najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

 18. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZOOÚ predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 19. Osobné údaje kupujúceho, ako aj elektronický obsah objednávky sú zabezpečené príslušnými technickými opatreniami poskytovateľa platformy internetového obchodu www.wix.com spolu so zabezpečovacím systémom reCAPTCHA.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu a súhlas s ňou musia vyjadriť obe strany.

 3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

 4. V prípade vzniku sporu sa môžu zmluvné strany domáhať ochrany svojho práva na vecne príslušnom všeobecnom súde podľa ustanovení § 290 a nasl. Zákona č. 160/2015 Z. z. (Civilný sporový poriadok). Pokiaľ kupujúci nesúhlasí so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho podnet alebo sa domnieva, že porušil jeho práva, má možnosť sa obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci žiadosť zamietne, alebo k nej neposkytne stanovisko so 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 5. Kupujúci má právo voľby, ktorý subjekt ARS si vyberie. Príslušným subjektom je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia (Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, http://www.soi.sk)  alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk).

 6. Spotrebiteľ môže využiť aj platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Európske spotrebiteľské centrum v SR, Ministerstvo hospodárstva SR (Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava, tel. č.: 00421 905 528 477, e-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu, https://esc-sr.sk/) je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

 7. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Tieto VOP sú súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim.

Ľubica Ondeková - Lubka's Pasta Art

V Pezinku, dňa 01.01.2022

bottom of page