top of page

Reklamačný poriadok

I. Úvodné ustanovenia:

 

 1. Predávajúci - Ľubica Ondeková - Lubka's Pasta Art, s miestom podnikania: Kamenice 4649/29, 902 01 Pezinok, IČO: 53 478 355, podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia (ďalej len „predávajúci“) pri uzatváraní kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

 2. Kúpna zmluva uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka medzi predávajúcim a kupujúcim je spotrebiteľská zmluva (ďalej len ,,zmluva“). Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho na základe zmluvy. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Reklamačný poriadok upravuje práva kupujúceho ako spotrebiteľa tak, aby neboli dotknuté jeho práva garantované kogentnými ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  (ďalej len “ZoOS“) a Občianskeho zákonníka. 

 3. Predávajúci vydáva tento Reklamačný poriadok v súlade s § 18 ZoOS. Účelom Reklamačného poriadku je informovať spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len ,,reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

 4. Kupujúci je spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá má záujem o kúpu umelecko-dekoračných predmetov (ďalej len „kupujúci“). Ak uzatvára túto kúpnu zmluvu kupujúci, ktorý je podnikateľským subjektom, nekoná tak v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

 5. Pojem „tovar“ na účely tohto Reklamačného poriadku označuje umelecko-dekoračné predmety tvorené najmä z cestovín, ktorý je predmetom kúpy podľa zmluvy. Tovar musí mať požadovanú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád.

 6. V zmysle ust. §18 ods. 1 ZoOS je predávajúci povinný kupujúceho riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a tiež o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok je dostupný spotrebiteľovi; za účelom splnenia dikcie citovaného zákonného ustanovenia, na internetovej stránke predávajúceho: www.lubkaspastaart.com

 7. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Podmienky záruky vyznačené predávajúcim v záručnom liste majú prednosť aj pred ustanoveniami tohto Reklamačného poriadku.

 

II. Zodpovednosť za vady:

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný alebo dodaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

 2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru to isté platí ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 3. Odstrániteľné vady
  (a)
   Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
  (b) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady
  (c) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobuje závažné ťažkosti.

 4. Neodstrániteľné vady
  (a) 
  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
  (b) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 5. Predávajúci nezodpovedá za vady a poškodenia tovaru:
  (a) 
  spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením tovaru a jeho komponentov kupujúcim; 
  (b) spôsobené znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby;
  (c) spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním;
  (d) spôsobené v dôsledku živelnej udalosti, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci;
  (e) spôsobené násilným poškodením tovaru;
  (f) spôsobené nedodržaním zásad používania tovaru, neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami;
  (g) spôsobené použitím iných komponentov, než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom alebo dodávateľom;
  (h) u ktorého vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba;
  (i)  o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel;
  (j)  ktoré si kupujúci spôsobil sám alebo ktoré boli spôsobené neodbornou montážou súčastí tovaru kupujúcim.

 6. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
  (a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu/preberacieho protokolu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru;
  (b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru.

 7. Ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho vznikne jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia predávajúcim uznaná.

III. Uplatnenie zodpovednosti za vady (reklamácia):

 

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

 

IV. Miesto uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady

 

 1. Kupujúci si uplatňuje reklamáciu priamo u predávajúceho, a to zaslaním tovaru poštou doporučene na adresu predávajúceho: Kamenice 4649/29, 902 01 Pezinok, Slovenská republika.

 2. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

 

V. Všeobecné podmienky reklamácie

 

 1. Pri predkladaní tovaru na reklamáciu je kupujúci povinný:
  (a) predložiť doklad o kúpe alebo jeho kópiu, že tovar bol kúpený od predávajúceho a doklad o zaplatení kúpnej ceny tovaru,
  (b) predložiť záručný list.

 2. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

VI. Spôsob vybavenia reklamácie:

 

 1. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec vystaví kupujúcemu reklamačný list/reklamačný protokol, v ktorom uvedie druh tovaru, kedy bol tovar zakúpený, jeho cenu, rozsah vady, spôsob akým sa vada prejavuje, dátum vystavenia reklamačného listu a kupujúci svojím podpisom potvrdí odovzdanie reklamovaného tovaru, príslušenstva tovaru a/alebo dokumentácie. V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie.

 2. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ZoOS ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 3. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 4. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 5. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení neskorších predpisov.

 6. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

 

VII. Záverečné ustanovenia

 

 1. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

 2. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

 3. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

 4. Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 30 dní.

 5. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti súvisiace s vybavovaním reklamácií a zárukou na tovar. Neoddeliteľnou prílohou tohto Reklamačného poriadku je vzor reklamačného protokolu a vzor dokladu o kúpe.

 6. Nesplnením vyššie uvedených reklamačných podmienok a všeobecných obchodných podmienok kupujúci ohrozuje kvalitu a časový priebeh reklamačného konania.

Ľubica Ondeková - Lubka's Pasta Art

V Pezinku, dňa 01.01.2022

bottom of page