top of page

Spracúvanie osobných údajov 

„Spracúvanie osobných údajov“ je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok uverejnených na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho Ľubica Ondeková - Lubka's Pasta Art na adrese www.lubkaspastaart.com.

 

 1. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, poskytne predávajúcemu nasledovné osobné údaje: 
  meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 2. Poskytnutie osobných údajov uvedených v predchádzajúcom odseku kupujúcim je dobrovoľné, pričom čas platnosti súhlasu je vymedzený dosiahnutím účelu kúpnej zmluvy.

 3. Kupujúci zaregistrovaním sa na internetovej stránke predávajúceho a/alebo odoslaním objednávky na kúpu   tovaru   ponúkaného   na  internetovej  stránke  predávajúceho  súhlasí  v  zmysle  §  9   zákona  č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), aby predávajúci spracúval jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v tomto článku a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

 4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení, ak je takáto sekcia k dispozícií.

 5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s § 6 ods. 2 písm. c) ZOOÚ osobné údaje bude získavať a spracúvať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

 6. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod ZOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  5. opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  6. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých  účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

  7. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

  8. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

 7. Právo kupujúceho podľa bodov 5. a 6. predchádzajúceho odseku možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 8. Kupujúci na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

  1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

  2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

  3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu.

 9. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm.   a),   e),  f)   alebo   g)  ZOOÚ  vyslovením  oprávnených  dôvodov  alebo  predložením  dôkazov  o neoprávnenom  zasahovaní do  jeho práv  a právom  chránených  záujmov,  ktoré sú  alebo  môžu  byť  v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 10. Kupujúci  na   základe  písomnej  žiadosti  alebo  osobne,  ak  vec  neznesie   odklad,   ďalej  má  právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa § 29 ods. 3 ZOOÚ. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

 11. Ak kupujúci uplatní svoje právo

  1. písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa ZOOÚ; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

  2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,

  3. u sprostredkovateľa podľa bodov 1. a 2. tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

 12. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať  Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 13. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 14. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa ZOOÚ, môže uplatniť blízka osoba.

 15. Žiadosť kupujúceho podľa bodov 1. až 3., 5. až 8. odseku 6. a odsekov 8. až 10. tohto článku „Spracúvanie osobných údajov“ vybaví predávajúci bezplatne.

 16. Žiadosť kupujúceho podľa bodu 4. odseku 6. tohto článku „Spracúvanie osobných údajov“ vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 17. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 15. a 16. tohto článku „Spracúvanie osobných údajov“ najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

 18. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZOOÚ predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 19. Osobné údaje kupujúceho, ako aj elektronický obsah objednávky sú zabezpečené príslušnými technickými opatreniami poskytovateľa platformy internetového obchodu www.wix.com spolu so zabezpečovacím systémom reCAPTCHA.

Ľubica Ondeková - Lubka's Pasta Art

V Pezinku, dňa 01.01.2022

bottom of page